کاخ صاحبقرانیه

در تراژدی، قهرمانها فراتر از واقعیت مطرح می‌شوند و در طنز و شوخی ، فروتر از واقعیت.

مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
15 پست
بهمن 91
12 پست
دی 91
19 پست
آذر 91
15 پست
آبان 91
16 پست
مهر 91
15 پست
شهریور 91
14 پست
مرداد 91
43 پست
تیر 91
31 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
24 پست
بهمن 90
9 پست
یارانه
1 پست
دن_کیشوت
1 پست
سوگلی
1 پست
تحریم
1 پست
کنیا
1 پست
مهد_کودک
1 پست
رویا
1 پست
روح__مرگ
1 پست